Sıhhat çalışanlarının mali hakları güzelleştiriliyor

Geçtiğimiz günlerde, kamu kurumlarında çalışanların ek göstergelerindeki güzelleşme ile birlikte sıhhat çalışanlarının mali haklarının iyileştirileceğine de dair bilgi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Sağlıkçıları gözünün kulağının üzerinde olduğu kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Kurulu tarafından kabul edildi.

Teklife üç parti de “evet” oyu verdi

AA’nın haberine nazaran. teklifte AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri “evet” oyu kullandı.

Aile doktoru olarak çalışanlara aile hekimliği uzmanlık eğitimi

Teklife nazaran, 1 Ocak 2029’a kadar kontratlı aile tabibi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına nazaran merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen temeller çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme

Tabip yahut diş tabibi takım ve durumları temel alınarak emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara, 26.000 gösterge sayısının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılacak.

İnceleme heyetleri oluşturulacak

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum kuralları ve kriterleri, çalışanın unvanı, vazifesi, disiplin durumu, çalışma koşulları ve mühleti, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel süreçler ve özellik arz eden riskli kısımlarda çalışma üzere ögeler dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Personele dağıtılabilecek ek ödeme fiyatları belirlendi

Teklifle, çalışana dağıtılabilecek ek ödeme meblağları da belirleniyor.
Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Toplumsal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile başka nakit kaynaklarını işçiye ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Döner sermaye işletmelerinden saymanlığa aktarılacak yüzde netleşti

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sıhhat hizmetlerinin güzelleştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sıhhat kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları gereksinimlerin giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi hedefiyle yapılacak masraflara iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen fiyatın yüzde 6’sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının takım ve durumlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay rastgele bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi idare bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sıhhat müdürlüğünün ve hastanelerin kontratlı durumlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık yahut bağlı kuruluşlarının takımında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına nazaran başka kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi yahut yan kısım uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu karar uygulanacak.

Alacak tahsili

Sağlık Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerince, sıhhat sigortasından yararlanamayanlara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak fiyatlarının yüzde 50’si, bu unsurun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten yahut taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (asıl alacağa olan eklentiler) birlikte silinecek.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu unsurdaki meblağlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna nazaran, kelam konusu alacak meblağı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak fiyatının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde vazife yapan çalışanın sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden karşılanması maksadıyla Sıhhat Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

Sağlık çalışanlarına merkezi idare bütçesinden ek ödeme

Sağlık Bakanlığı çalışanının merkezi idare bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Çalışana dağıtılabilecek ek ödeme meblağı belirlenirken, sıhhat kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sıhhat Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları temel alınarak işçiye ek ödeme yapılabilecek.

Teklifle, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sıhhat hizmetlerinden ötürü aldıkları ek fiyatlar için belirlenen tavan yükseltilecek.
Adli Tıp Kurumu işçisinin sabit ek ödemeleri de merkezi idare bütçesinden karşılanacak.

Teklifle, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı takım ve konumlarına yapılacak birinci sefer yahut yine atamalara ve kuraya ait koşullar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sıhhat Bakanlığındaki atamalarına ait metot ve asıllar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili kısımda tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olan profesör, doçent, hekim öğretim üyesi, eğitim vazifelisi ve başasistanlar verecek. Tabip öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları koşul olacak.

Teklif, Eleman Temininde Zahmet Çekilen Yerlerde Kontratlı Sıhhat İşçisi Çalıştırılması ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapıyor. Buna nazaran, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan işçi, bulundukları vilayette ilgili kanuna tabi kontratlı sıhhat çalışanı olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle kontratlı işçi istihdamında zahmet yaşandığında, bu zahmeti aşmak üzere konum sayısı artırılacak.
Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde misyon yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.